Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze Algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van de contracterende partijen in verband met verkopen door onze diensten.

1.2 Door de ondertekening van de overeenkomst of de bestelbon of door de aanvaarding van de orderbevestiging erkent onze medecontractant uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij ze heeft aanvaard.

1.3 De bepalingen waar niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen afwijkingen die zijn onderworpen aan een schriftelijke overeenkomst van onze kant kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen.

1.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en onze eigen algemene voorwaarden, wordt overeengekomen dat de laatste de overhand hebben.

2. Geldigheid van de vluchtvouchers

2.1 De vluchtvouchers zijn geldig voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Na deze periode worden ze geannuleerd..

2.2 De vluchtvouchers zijn alleen geldig voor het pack zoals het werd beschreven. De voucher kan echter worden ingewisseld op het ogenblik van de boeking door het betalen van het verschil tussen de prijs van het nieuwe pack en de waarde van de voucher.

2.3 De dag en het tijdstip van de geboekte vlucht kunnen tot 48 uur voor de geboekte vlucht kosteloos worden gewijzigd door te bellen naar het EUROPEAN FLIGHT SIMULATOR centrum.

2.4 Als u niet komt opdragen voor de geboekte vlucht die niet werd geannuleerd of waarvan de boeking niet werd gewijzigd binnen 48 uur, wordt de vluchtvoucher geannuleerd zonder mogelijkheid tot terugbetaling.

2.5 De vluchtvouchers kunnen in geen geval terugbetaald worden.

2.6 In afwijking van punt 2.5 heeft elke koper een intrekkingsrecht op grond waarvan hij het recht heeft om aan EUROPEAN FLIGHT SIMULATOR te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van de reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de datum waarop het servicecontract gesloten wordt, dit wil concreet zeggen vanaf de dag volgend op de dag waarop hij via e-mail de vluchtvoucher ontvangt.

Het bestaan van dit intrekkingsrecht van de consument is onderworpen aan de voorwaarden van artikels 46 en 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

In overeenstemming met artikel 46 § 4 van de wet van 6 april 2010 kan de consument geen beroep doen op dit intrekkingsrecht indien de uitvoering van de dienstverlening is begonnen, met instemming van de consument, voor het einde van de intrekkingsperiode van 14 dagen.

Elke uitoefening van het intrekkingsrecht moet vooraf worden gemeld per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van EUROPEAN FLIGHT SIMULATOR.

Wanneer de koper rechtsgeldig zijn intrekkingsrecht heeft uitgeoefend, ontvangt hij zijn terugbetaling zonder kosten en binnen 30 werkdagen.

2.7 Een verloren vluchtvoucher kan enkel vervangen worden na voorlegging van het betalingsbewijs.

2.8 Speciale en tijdelijke aanbiedingen met betrekking tot bepaalde vluchtvouchers zijn alleen geldig tijdens de welbepaalde speciale periode aangegeven door de voorwaarden van de aanbieding.

3. Vluchtschema's, duur en kwaliteit van de vlucht

3.1 De vastgestelde vluchtschema's voor onze prestaties worden louter ter informatie gegeven, tenzij anders vermeld.

3.2 In geval van vertraging van meer dan 60 minuten ten aanzien van het op de vluchtvoucher ter informatie vastgestelde vluchtschema, wordt de voucher kosteloos vervangen door een gelijkwaardige vluchtvoucher.

3.3 Als de vliegtijd door uw toedoen wordt verminderd, kunt u geen aanspraak maken op een vergoeding of terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk. De redenen die aan u worden toegeschreven, zonder dat ze uitputtend zijn, omvatten uw laattijdige aankomst in het vluchtcentrum, de vraag om een pauze in te lassen, het gevoel van luchtziekte of elk ander lichamelijk probleem tijdens de vlucht.

3.4 Als we technische problemen ondervinden tijdens de vlucht met als gevolg een vermindering van de kwaliteit of de duur van de vlucht, dan wordt deze vlucht kosteloos vervangen door een gelijkwaardige vluchtvoucher.

3.5 We doen er alles aan om u een USB-stick te geven zodra uw vlucht is voltooid. Indien het technisch niet mogelijk zou zijn om u de USB-stick te bezorgen op het eind van uw vlucht, dan bezorgen we u die zo spoedig mogelijk per post. Als we u om technische redenen de bestelde USB-stick niet kunnen bezorgen, zelfs niet op een later tijdstip, dan betalen wij u de waarde van deze aankoop terug zonder verdere vergoeding.

3.6 De vluchtsimulator is uitsluitend bestemd om ludieke activiteiten aan te bieden. EUROPEAN FLIGHT SIMULATOR is in geen geval een erkende onderneming voor de opleiding van piloten.

4. Veiligheid en toegankelijkheid van de vluchtsimulator

4.1 Om veiligheidsredenen moet er een identiteitskaart worden voorgelegd voordat u de simulator mag betreden. Wij behouden ons het recht voor om u de toegang te weigeren als u geen officieel document kunt voorleggen met uw foto erop. In dit geval wordt de vluchtvoucher geannuleerd en niet terugbetaald.

4.2 De minimumleeftijd om toegang te krijgen tot onze simulator bedraagt 10 jaar, er is geen maximumleeftijd. De minimale lichaamslengte is 1,40 m.

4.3 De vluchtsimulator is een exacte replica van de cockpit van een vliegtuig. Hij vereist voldoende mobiliteit om in en uit het toestel te stappen en is mogelijk niet geschikt zijn voor sommige mensen. Neem contact op met ons bij uw aankoop als u denkt dat uw lichamelijke conditie uw ervaring kan beïnvloeden. Het gebruik van de vluchtsimulator kan effecten teweegbrengen die verschillen van persoon tot persoon. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u fysiek in staat bent om de vluchtsimulator te gebruiken.

4.4 De toegang tot de vluchtsimulator zal u worden geweigerd als we van mening zijn dat u onder invloed bent van alcohol of drugs, of als u fysiek niet in staat lijkt om de vluchtsimulator te gebruiken. In dit geval wordt de coupon geannuleerd en niet terugbetaald.

5. Prijzen

De vastgestelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW.

6. Betaling van de facturen

6.1 De facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, niet later dan dertig dagen na de verzending ervan. Na deze periode is op elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een gewone intrest van 12% per jaar verschuldigd, met een minimumbedrag in overeenstemming met het bedrag bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties.

6.2 Een factuur die op de vervaldag niet is betaald, wordt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 50 € per factuur.

6.3 Elke betwisting met betrekking tot een factuur dient schriftelijk te worden ingediend binnen vijftien dagen na de verzending ervan.

7. Geschillen

In geval van betwistingen tussen de partijen of rechtsvervolging tot betaling, zijn enkel de rechtbanken waarvan onze maatschappelijke zetel afhangt bevoegd.

8. Wijzigingen aan de overeenkomst

Elke wijziging aan de bijzondere bepalingen of aan de voorliggende algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een geschreven bijlage ondertekend door alle partijen.

9. Scheidbaarheidclausule

De ongeldigheid of onwettelijkheid van één der bepalingen opgenomen in de contracten (bijzondere en algemene voorwaarden) afgesloten tussen de partijen, brengt op geen enkele wijze een ongeldigheid of een nietigheid met zich mee van de andere voorwaarden van het contract afgesloten tussen de partijen. Deze blijven onverminderd van kracht.